Retourneren

Op het ogenblik van de levering is de koper er toe gehouden een minutieuze inspectie te oen van de verpakking van de geleverde goederen en, indien deze gebreken of sporen van schokken zou vertonen, op de leveringsbon schriftelijk voorbehoud te doen betreffende de uitwendige sporen van schade alvorens deze te aanvaarden. De koper zal de verkoper hiervan eveneens schriftelijk of per e-mail (info@villadeveluwe.nl) op de hoogte moeten brengen. Ingeval de koper de verkoper niet binnen de 4 (vier) kalenderdagen op de hoogte zou brengen van de gebreken die konden worden opgemerkt na minutieus onderzoek, zal worden aangenomen dat de koper de geleverde goederen aanvaardt in de staat waarin deze zich bevinden en dat elk recht op bezwaar na deze termijn vervalt.

De verkoper moet onmiddellijk de mogelijkheid hebben om de geuite bezwaren te controleren. De koper verbindt zich er toe om de verkoper onder alle omstandigheden de mogelijkheid te bieden de eventuele gebreken te herstellen.

De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hij ter beschikking heeft indien deze laatste zijn bezwaren niet geuit heeft binnen de hierboven vermelde termijn en/of indien hij de verkoper niet de mogelijkheid geboden heeft om de gebreken te herstellen en/of indien hij niet het nodige gedaan heeft om de gebreken zo snel mogelijk te ontdekken.

Indien het bezwaar onder de garantievoorwaarden valt en in de ogen van de verkoper gerechtvaardigd lijkt, zal deze de keuze hebben tussen het betalen van een vergoeding ten bedrage van maximum het factuurbedrag van de geleverde goederen, of het gratis vervangen van de geleverde goederen. De verkoper is niet gehouden tot het betalen van enige andere schadevergoeding of vergoeding, onder welke benaming ook.

Garantiebeleid

Als productiebeheerder en invoerder van haar gamma, geeft Villa de Veluwe een wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken gedurende 2 jaar en dit vanaf de datum van facturatie. Villa de Veluwe zal haar tussenkomst in ieder geval beperken tot haar tussenkomst in vervanging van de defecte producten of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op bijkomende schadevergoeding. De koper verbindt zich er toe geen enkele vergoeding te vorderen voor schade, materiële of andere, van welke aard ok, die hijzelf of een derde zou kunnen lijden als gevolg van de verkoop of nog het gebruik van door Villa de Veluwe verkochte producten. Dienaangaande verzaakt de koper aan elk verhaal tegen Villa de Veluwe en erkent hij dat Villa de Veluwe niet kan garanderen dat de verkochte producten geen afbreuk doen aan de rechten van derden. Bij het inroepen van deze waarborg en teneinde Villa de Veluwe toe te laten het gebrek doeltreffend aan te pakken, aanvaarden partijen het gebruik van genummerde foto’s als element om de aan de waarborg onderworpen bezwaren af te handelen.

Indien de eindgebruiker tijdens het uitpakken en monteren van een product een gebrek hieraan vaststelt, is hij er toe gehouden de verkoper (dus in dit geval de klant van Villa de Veluwe) hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, die de klacht zal overmaken aan Villa de Veluwe.Het product dat een aan bezwaar onderworpen gebrek vertoont mag in geen geval gemonteerd en gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van de dienst Naverkoop. Elk gemonteerd product wordt als aanvaard beschouwd.

Verzending

Doordat wij onze producten rechtstreeks bij de fabrikant bestellen kan de levering iets langer duren dan verwacht. Zoals men vaker ziet in de meubel industrie zal dit 2 tot 4 werkdagen bedragen.

Back to Top